Bezorgkosten €4.50  |  Gratis verzending bij bestellingen boven de €50,00

Privacy Beleid

Plasticloos geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. 

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Plasticloos. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01 September 2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. 

Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

Inhoudsopgave

 1. Definities die gebruikt worden in deze privacy verklaring.
 2. Persoonlijke informatie die we verzamelen.
 3. Hoe we jouw persoonlijke informatie gebruiken
 4. Het doel van de gegevensverwerking
 5. Welke rechten u heeft
 6. Wie nog meer gebruik maken van jouw gegevens namens plasticloos. 
 7. De beveiliging van jouw persoonlijke informatie. 
 8. Informatie over cookies.
 9. Wijzigingen in het privacy beleid
 10. Verantwoordelijkheid voor persoonlijke informatie
 11. Contactgegevens. 


1. Definities

Persoonlijke informatie: alle informatie met betrekking tot jou als persoon. Je moet dan denken aan je naam, leeftijd, geboortedatum, (email-) adres, telefoonnummer, IP-adres en bankrekeningnummer. 

Cookies: een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op je computer, telefoon of tablet wordt geplaatst. Dit bestand slaat informatie op, bijvoorbeeld welke producten er in een winkelmandje liggen of zorgt ervoor dat je ingelogd blijft. 

Gegevensverwerking: Elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op jouw persoonlijke informatie of op sets van jouw persoonlijke informatie. 

We/wij/ons: Plasticloos

Profilering: Door je beter te leren kennen bepalen we een aantal kenmerken, waardoor we kunnen achterhalen waar jouw interesses liggen. Op het moment dat we jouw interesses weten, kunnen we je een persoonlijker en passend aanbod aanbieden. Dit profileren is specifiek voor marketing. 

2. Persoonlijke informatie die we verzamelen.

Plasticloos verwerkt uw persoonlijke informatie doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit is voornamelijk informatie die nodig is om u een product/dienst te leveren of om uw klantervaring bij ons te verbeteren. U moet dan denken aan de volgende gegevens: voor-en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, factuuradres, geboortedatum, activiteit op onze website. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Ook wordt er automatisch informatie van u verzameld onder andere door cookies. Bijvoorbeeld uw winkelwageninformatie, uw IP-adres, uw winkelgeschiedenis (indien aanwezig) etc. Deze informatie wordt gebruikt om uw klantervaring te verbeteren. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten of de inhoud van onze website bekijkt, kunnen uw activiteiten worden vastgelegd.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@plasticloos.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Hoe we jouw persoonlijke informatie gebruiken

We gebruiken je persoonlijke informatie om onze diensten aan u te verlenen. Dit omvat:
– Het registreren van uw account;
– Om producten bij u af te leveren;
– U te voorzien van andere producten en diensten die u hebt aangevraagd;
– U op uw verzoek promotionele artikelen te verstrekken en met u te communiceren met betrekking
  tot die producten en diensten;
– Directe marketing, door middel van profilering;
– Communiceren en interactie met u;
– U op de hoogte te stellen van wijzigingen in diensten;
– Verbeteren van uw klantervaring;
– Het nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen.;
– Jouw gebruik van de website analyseren.

We gebruiken uw persoonlijke informatie op legitieme gronden en/of met uw toestemming.

Op grond van het aangaan van een contract of het nakomen van contractuele verplichtingen, verwerken wij uw persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:
– Om u te identificeren;
– Om u een dienst te verlenen of om u een product te sturen/aan te bieden;
– Om te communiceren voor verkoop of facturering.

4. Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking: Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens: Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek: In voorkomende gevallen kan Plasticloos op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen: Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Product terugroepactie: Indien een van onze leveranciers of producenten aan ons aangeeft dat een product teruggehaald dient te worden uit de markt. Bijvoorbeeld uit veiligheidsoverwegingen. Dan gebruiken wij uw bestelinformatie en persoonlijke gegevens om u hierover te informeren. 

Op grond van gerechtvaardigd belang verwerken wij uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Om u gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen (van ons en/of onze zorgvuldig geselecteerde partners);
– Het beheren en analyseren van ons klantenbestand (aankoopgedrag en historie) om de kwaliteit, variëteit en beschikbaarheid van aangeboden/geleverde producten/diensten te verbeteren;
– Het afnemen van vragenlijsten over klanttevredenheid;

Zolang u ons niet anders heeft geïnformeerd, beschouwen wij het aanbieden van u producten/diensten die vergelijkbaar zijn met of overeenkomen met uw aankoopgeschiedenis/browsegedrag als ons legitieme belang.

We kunnen uw Persoonsgegevens verwerken voor aanvullende doeleinden die hier niet worden genoemd, maar die compatibel zijn met het oorspronkelijke doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Om dit te doen, zorgen we ervoor dat:

– De koppeling tussen doel, context en aard van Persoonsgegevens geschikt is voor verdere Verwerking;
– De verdere Verwerking uw belangen niet schaadt en er een passende beveiliging zou zijn voor de Verwerking.

We zullen u informeren over eventuele verdere verwerkingen en doeleinden.

5. Welke rechten heeft u

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht: U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht: U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking: U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid: U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten: U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Plasticloos. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profileren te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Recht van verzet voor direct marketing: Indien je wenst geen persoonlijke aanbiedingen voor onze producten en diensten meer te ontvangen. Dan kan je hier ten alle tijden voor uitschrijven. 

6. Wie nog meer gebruik maken van jouw gegevens namens plasticloos. 

We delen uw Persoonsgegevens niet met vreemden. Persoonlijke informatie over u worden in sommige gevallen aan onze vertrouwde partners verstrekt om de service aan u mogelijk te maken of om uw klantervaring te verbeteren. Wij delen uw gegevens met:

Onze partners:

WooCommerce: Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Hostnet: Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hostnet. Hostnet verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hostnet heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hostnet is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Mollie betalingssysteem: Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

7. De beveiliging van jouw persoonlijke informatie. 

Wij doen ons best om uw persoonlijke informatie veilig te houden. We gebruiken veilige protocollen voor communicatie en gegevensoverdracht. Door middel van TLS, waardoor uw gegevens via een beveiligde internetverbinding verstuurd wordt. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Waar nodig is anonimiseren we uw gegevens. We monitoren onze systemen op mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen.

Hoewel we ons best doen, kunnen we de veiligheid van informatie niet garanderen. We beloven echter om geschikte autoriteiten op de hoogte te stellen van datalekken. Ook stellen wij u op de hoogte als er sprake is van een bedreiging voor uw rechten of belangen. We zullen alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om inbreuken op de beveiliging te voorkomen en autoriteiten bij te staan als zich inbreuken voordoen.

Als u een account bij ons heeft, houd er dan rekening mee dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim moet houden.

8. Cookies

We gebruiken cookies en/of vergelijkbare technologieën om het gedrag van klanten te analyseren, de website te beheren, de bewegingen van gebruikers te volgen en informatie over gebruikers te verzamelen. Dit wordt gedaan om uw ervaring met ons te personaliseren en te verbeteren.

Voor cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken, is geen toestemming van de bezoeker nodig. Dit zijn vaak cookies die een website beter laten werken. Het gaat bijvoorbeeld om: Noodzakelijke cookies, analytische cookies, functionele cookies 

Voor tracking cookies is wel toestemming van de bezoeker nodig, omdat deze cookies wel inbreuk maken op uw privacy.

Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

Noodzakelijke cookies – deze cookies zijn nodig om een aantal belangrijke functies op onze website te kunnen gebruiken, zoals inloggen. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie. 

Functionaliteitscookies – deze cookies bieden functionaliteit die het gebruik van onze service gemakkelijker maakt en maakt het mogelijk om meer gepersonaliseerde functies te bieden. Ze kunnen bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres onthouden in reactieformulieren, zodat u deze informatie de volgende keer niet opnieuw hoeft in te voeren wanneer u een opmerking plaatst.

Analytics-cookies – deze cookies worden gebruikt om het gebruik en de prestaties van onze website en diensten bij te houden

Advertentiecookies – deze cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven die relevant zijn voor u en uw interesses. Daarnaast worden ze gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken. Ze worden meestal op de website geplaatst door advertentienetwerken met toestemming van de websitebeheerder. Deze cookies onthouden dat je een website hebt bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties zoals adverteerders. Vaak worden targeting- of advertentiecookies gekoppeld aan sitefunctionaliteit die door de andere organisatie wordt geleverd.

Google Analytics – Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten. 

Cookies van derde partijen – Op cookies van derde partijen is hun eigen privacy- en cookiebeleid van toepassing. 

U kunt cookies die op uw computer zijn opgeslagen verwijderen via uw browserinstellingen. Als alternatief kunt u sommige cookies van derden beheren door een platform voor privacy verbetering te gebruiken, zoals optout.aboutads.info of youronlinechoices.com. Ga voor meer informatie over cookies naar allaboutcookies.org.

9. Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Wij raden u aan om regelmatig het privacy beleid na te lezen.

10. Verantwoordelijkheid voor persoonlijke informatie

Wij, Plasticloos gevestigd aan de Lange Heul 418, 1403 NZ te Bussum zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonlijke informatie in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

11. Contactgegevens

Plasticloos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@plasticloos.nl.